Söktaş'ın sermaye artırımında revizyon

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı revize edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Esas sözleşmenin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.523.878 TL tutarının nakden, 30.042.122 TL tutarının ise şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş, Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (18.024.476 TL'si Kayhan Holding A.Ş, 6.762.522 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 5.255.124 TL'si ise Muharrem Hilmi Kayhan'ın aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) önceden şirketimize aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 75.566.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 7.556.600.000 adet payın tamamının 0,01 TL nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,
yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesine,
sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin (MKK) kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş, MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma